donderdag, december 5, 2019

1. Van iedereen wordt verwacht dat hij/zij op tijd aanwezig is bij trainingen en wedstrijden.

2. Als je niet aanwezig kunt zijn, dien je dat tijdig, door te geven aan trainer en of coach. Bij afwezigheid tijdens een training zorg je zelf voor vervanging.

3. Bij meerdere afmeldingen gaat de trainer/coach in gesprek met de speler. Bij jeugdleden wordt daarnaast ook contact gezocht met ouders/voogd.

4. Het is verboden om met sportschoenen met zwarte zolen in de sporthal te komen.

5. Ga voorzichtig om met het Luctor materiaal en het materiaal van de sporthal. Respecteer ook andermans bezittingen.

6. Zorg ervoor dat alle materialen na de training/wedstrijd netjes worden opgeruimd.

7. Laat zaal en kleedruimte na een training/wedstrijd schoon achter.

8. Het is verstandig om na de training/wedstrijd te douchen. Dit is namelijk wel zo hygiënisch. Echter de trainer/trainsters zullen dit niet controleren.

9. De trainer/trainster is tijdens het douchen niet meer verantwoordelijk voor de spelers/speelsters. Dit vanwege het feit dat trainer/trainsters dan soms erg lang moeten wachten en sommige trainers/trainsters moeten meteen training geven aan de volgende groep. Ouders zijn dus verantwoordelijk tijdens het douchen.

10. Speler/lid draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van aangewezen neventaken. Denk daarbij aan zaalwacht, tellen, fluiten, ondersteunen bij acties en evenementen, kantinediensten etc. Wanneer de speler/lid zijn taak niet kan uitvoeren, wordt een ouder of voogd geacht de taak over te nemen.

11. Aanvaard de beslissingen van de scheidsrechters.

12. Speler/lid geeft aan het eind van het seizoen, voor 1 juni, aan wat hij/zij het volgend seizoen wil als speler. Dit gebeurt via de enquête.

13. Speler/lid houdt zich aan de afspraken die er aan het begin van het seizoen gemaakt zijn met de trainer en het team.

14. Respecteer de trainer, spelers uit je team en de tegenstander. Behandel iedereen gelijkwaardig.

15. Gebruik geen fysiek, mentaal of verbaal geweld.

16. VV luctor vind seksuele intimidatie onaanvaardbaar en ontoelaatbaar. Onder seksuele intimidatie verstaan we seksuele toenadering op lichamelijk gebied of door woorden of door houding. De persoon die dit ondergaat, ervaart dit als gedwongen en ongewenst. Door duidelijke gedragsregels beoogt het bestuur en de technische commissie bescherming te bieden tegen vormen van ongewenst gedrag. Mocht je wel het gevoel hebben toch met dit ongewenst gedrag geconfronteerd te worden door andere leden van de vereniging, dan kun contact opnemen met onze vertrouwenspersoon: Annelies Willems tel:0485-371832

17. Wedstrijdtenues en tassen zijn eigendom van de vereniging. Ga hier zorgvuldig mee om. Aan het eind van het elk seizoen dienen de shirts ingeleverd te worden voor controle en eventuele vervanging. Wanneer geleende sportkleding kwijt is geraakt wordt aan de persoon of team de kosten in rekening gebracht.

18. In de schoolvakanties trainen de teams niet. Wanneer een team wel wil trainen, kan dat. Afstemmen met de Technische Commissie is wel noodzakelijk i.v.m het huren van de sporthal.

19. De trainingen eindigen vrijdags voor Pinksteren.

20. Het niet nakomen van vorenstaande kan leiden tot een schorsing voor 1 of meer wedstrijden.

21. In de sporthal en in de kantine kunnen beeldopnamen gemaakt worden die gepubliceerd worden via online en offline kanalen.

Huisregels trainers/coaches

1. Respecteer de spelers uit het team.

2. Behandel iedereen gelijkwaardig.

3. Gebruik geen (fysiek, mentaal en verbaal) geweld tijdens het geven van trainingen.

4. Toon professioneel gedrag; zoals kennis van het geven van trainingen en op tijd komen.

5. Houd een presentielijst van de trainingen en wedstrijden bij en lever deze na afloop van de 1e helft van het seizoen (de 2e helft lever je in na het einde van het seizoen) in bij de voorzitter van de technische commissie.

6. Als je niet zelf kunt trainen/coachen zorg je voor adequate vervanging. Bij langere afwezigheid contact opnemen met technische commissie.

7. Duidelijke communicatie in begin van het seizoen naar team en individuele speler toe, van wat er van hen verwacht wordt gedurende het seizoen.

8. Aan de trainer van de groep die als laatste traint wordt verzocht toe te zien op het sluiten van de ballenkast.

9. Wees bewust van je rol als vertegenwoordiger van de vereniging, zowel naar leden als naar ouders van leden, sponsoren en derden.

10. Als trainer heb je een voorbeeldfunctie. Je zorgt voor een omgeving en sfeer waarbinnen een lid zich veilig kan voelen. Je ziet er actief op toe dat deze regels worden nageleefd. Overtreders van deze regels spreek je aan op hun gedrag. Bij herhaling bespreek je dit gedrag met een lid van de technische commissie. Bij ernstige overtredingen wordt ook het bestuur ingelicht.

11. VV luctor vind seksuele intimidatie onaanvaardbaar en ontoelaatbaar. Onder seksuele intimidatie verstaan we seksuele toenadering op lichamelijk gebied of door woorden of door houding. De persoon die dit ondergaat, ervaart dit als gedwongen en ongewenst. Door duidelijke gedragsregels beoogt het bestuur en de technische commissie bescherming te bieden tegen vormen van ongewenst gedrag. Mocht je wel het gevoel hebben toch met dit ongewenst gedrag geconfronteerd te worden door andere leden van de vereniging, dan kun contact opnemen met onze vertrouwenspersoon, Annelies Willems telefoon 0485-371832.

12. Verder wordt verwezen naar de gedragsregels voor begeleiders in de volleybalsport van de NeVoBo. Deze worden apart uitgereikt aan trainers en coaches.

13. Het maken van video of foto’s is niet toegestaan in de kleedkamers, kantine of sportzaal zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gefilmde of gefotografeerde perso(o)n(en).

14. In de schoolvakanties trainen de teams niet. Wanneer een team wel wil trainen, kan dat. Afstemmen met de Technische Commissie is wel noodzakelijk i.v.m het huren van de sporthal.

15. De trainingen eindigen vrijdags voor Pinksteren.

In alle gevallen besluit het bestuur.

Technische commissie en bestuur vv Luctor.